شروع کار با گیت |‌ جلسه دوم | شبیه سازی مخزن (clone a repository)

شبیه سازی مخزن

در صورتی که جلسه اول گیت را مطالعه نکرده اید، اینجا کلیک کنید. شبیه سازی مخزن زمانی که شما یک مخزن را شبیه سازی میکنید (clone a repository) فایلها از مخزن دوردست بر روی کامپیوتر شما دانلود میشوند. همچنین یک ارتباط ایجاد میشود. این ارتباط به یک اعتبارسنجی نیاز دارد. شما میتونید از دستورات SSH […]

شروع کار با گیت | جلسه اول | آشنایی های اولیه

آموزش کار با گیت |‌ جلسه اول

در این نوشته شروع کار با گیت تشریح شده است. گیت یک سیستم متن باز کنترل نسخه های توزیع شده است. واژه شناسی گیت اگر با کلمات گیت آشنایی دارید، میتونید از این قسمت بگذرید و مستقیما به بخش پیش نیازها برید. Repository یا مخزن در گیت فایلها داخل یک مخزن ذخیره میشوند. مخزنها در […]